Email Hosting BKNS

 • CLoud Email 01

  From 540,000/yr
  Đăng ký
  • 5 Số lượng Email
  • 05G Dung lượng lưu trữ 01 Email
  • 5 Số lượng Email Forwarders
  • 01 Tên miền
 • CLoud Email 02

  From 1,080,000/yr
  Đăng ký
  • 20 Số lượng Email
  • 05G Dung lượng lưu trữ 01 Email
  • 10 Số lượng Email Forwarders
  • 01 Tên miền
 • CLoud Email 03

  From 1,050,000/6 mo
  Đăng ký
  • 50 Số lượng Email
  • 05G Dung lượng lưu trữ 01 Email
  • 40 Số lượng Email Forwarders
  • 01 Tên miền
 • CLoud Email 04

  From 1,800,000/6 mo
  Đăng ký
  • 100 Số lượng Email
  • 05G Dung lượng lưu trữ 01 Email
  • 100 Số lượng Email Forwarders
  • 01 Tên miền
 • CLoud Email 05

  From 2,700,000/6 mo
  Đăng ký
  • 200 Số lượng Email
  • 05G Dung lượng lưu trữ 01 Email
  • 150 Số lượng Email Forwarders
  • 01 Tên miền
 • Email BKNS1

  540,000/yr
  Đăng ký
  • 5G Dung lượng lưu trữ
  • 5 Số Lượng email
  • 5 Số Lượng Email Forwarders
  • 1 Tên miền
 • Email BKNS2

  1,080,000/yr
  Đăng ký
  • 10G Dung lượng lưu trữ
  • 20 Số Lượng email
  • 10 Số Lượng Email Forwarders
  • 1 Tên miền
 • Email BKNS3

  1,050,000/6 mo
  Đăng ký
  • 20G Dung lượng lưu trữ
  • 50 Số Lượng email
  • 40 Số Lượng Email Forwarders
  • 1 Tên miền
 • Email BKNS4

  1,800,000/6 mo
  Đăng ký
  • 50G Dung lượng lưu trữ
  • 100 Số Lượng email
  • 100 Số Lượng Email Forwarders
  • 1 Tên miền
 • Email BKNS5

  2,700,000/6 mo
  Đăng ký
  • 100G Dung lượng lưu trữ
  • 200 Số Lượng email
  • 150 Số Lượng Email Forwarders
  • 2 Tên miền
 • Email BKNS6

  1,800,000/3 mo
  Đăng ký
  • 150G Dung lượng lưu trữ
  • 250 Số Lượng email
  • 250 Số Lượng Email Forwarders
  • 3 Tên miền