Comodo SSL

 • Comodo Positive

  250,000/yr
  Đăng ký
  • Chứng chỉ số dành cho website. Phù hợp cho các trang có giao dịch nhỏ hoặc cần bảo mật xác thực.
 • Comodo PositiveSSL Wildcard

  2,220,000/yr
  Đăng ký
  • //*.domain.com. Wildcard là lựa chọn bổ sung thêm giúp một chứng thư số SSL có thể bảo mật cho tất cả các tên miền cấp dưới của cùng một tên miền, ví dụ http
 • Comodo Positive Multi-Domain SSL

  450,000/yr
  Đăng ký
  • - Dùng mở rộng thêm 2 tên miền ngoài tên miền chính.
   - Hỗ trợ tối đa 100 tên miền.
 • Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL

  4,200,000/yr
  Đăng ký
  • SSL đặc biệt hỗ trợ cùng lúc nhiều tên miền và mỗi tên miền có thể chạy tất cả các tên miền con.
   Mở rộng thêm 2 domain wildcard theo domain chính. SSL có thể sử dụng cho 100 domain wildcard chỉ với 1 SSL duy nhất.
 • Comodo Essential

  540,000/yr
  Đăng ký
  • Chứng chỉ số dành cho website. Phù hợp cho các trang có giao dịch nhỏ hoặc cần bảo mật xác thực.
 • Comodo EssentialSSL Wildcard

  2,420,000/yr
  Đăng ký
  • //*.domain.com. Wildcard là lựa chọn bổ sung thêm giúp một chứng thư số SSL có thể bảo mật cho tất cả các tên miền cấp dưới của cùng một tên miền, ví dụ http
 • Comodo SSL

  1,190,000/yr
  Đăng ký
  • Chứng chỉ số dành cho website. Phù hợp cho các trang có giao dịch nhỏ hoặc cần bảo mật xác thực.
 • Comodo Wildcard SSL

  4,485,000/yr
  Đăng ký
  • //*.domain.com. Wildcard là lựa chọn bổ sung thêm giúp một chứng thư số SSL có thể bảo mật cho tất cả các tên miền cấp dưới của cùng một tên miền, ví dụ http
 • Comodo Multi-Domain SSL

  3,690,000/yr
  Đăng ký
  • - Dùng mở rộng thêm 4 tên miền ngoài tên miền chính.
   - Hỗ trợ tối đa 100 tên miền
 • Comodo Multi-Domain Wildcard

  7,276,000/yr
  Đăng ký
  • //*.domain.com. Wildcard là lựa chọn bổ sung thêm giúp một chứng thư số SSL có thể bảo mật cho tất cả các tên miền cấp dưới của cùng một tên miền, ví dụ http
 • Comodo InstantSSL

 • Comodo InstantSSL Pro

  1,200,000/yr
  Đăng ký
 • Comodo InstantSSL Premium

  1,590,000/yr
  Đăng ký
 • Comodo PremiumSSL Wildcard

  3,590,000/yr
  Đăng ký
  • //*.domain.com. Wildcard là lựa chọn bổ sung thêm giúp một chứng thư số SSL có thể bảo mật cho tất cả các tên miền cấp dưới của cùng một tên miền, ví dụ http
 • Comodo EV

  2,300,000/yr
  Đăng ký
 • Comodo EV Multi-Domain SSL

  6,900,000/yr
  Đăng ký
  • - Dùng mở rộng thêm 2 tên miền ngoài tên miền chính.
   - Hỗ trợ tối đa 100 tên miền