Hosting doanh nghiệp

 • 1. BKBL01

  310,000/mo
  Đăng ký
  • 5.000 MB Disk space
  • Unlimited Bandwidth
  • 15 Domains
  • Unlimited Parked Domains
  • Unlimited FTP Accounts
  • Unlimited Email Accouts
  • 30 MySQL Accounts
 • 2. BKBW01

  330,000/mo
  Đăng ký
  • 5.000 MB
   - Dung lượng (MB)
  • 120 GB
   - Băng thông (GB)
  • 15
   - Tên miền
  • 40
   - Tên miền con
  • 40
   - Tên miền ánh xạ
  • 120
   - Tài khoản Email
  • 20
   - Database
  • Windows Server 2008 R2
   - Hệ điều hành
 • 3. BKBL02

  620,000/mo
  Đăng ký
  • 10.000 MB Disk space
  • Unlimited Bandwidth
  • 20 Sub Domains
  • Unlimited Parked Domains
  • Unlimited FTP Accounts
  • Unlimited Email Accouts
  • 50 MySQL Accounts
 • 4. BKBW02

  620,000/mo
  Đăng ký
  • 10.000 MB
   - Dung lượng (MB)
  • 200 GB
   - Băng thông (GB)
  • 20
   - Tên miền
  • 45
   - Tên miền con
  • 45
   - Tên miền ánh xạ
  • 130
   - Tài khoản Email
  • 30
   - Database
  • Windows Server 2008 R2
   - Hệ điều hành
 • 5. BKBL03

  870,000/mo
  Đăng ký
  • 20.000 MB
   - Dung lượng (MB)
  • 280 GB
   - Băng thông (GB)
  • 25
   - Tên miền
  • 50
   - Tên miền con
  • 50
   - Tên miền ánh xạ
  • 150
   - Tài khoản Email
  • 40
   - Database
  • Linux
   - Hệ điều hành
 • 6. BKBW03

  870,000/mo
  Đăng ký
  • 20.000 MB
   - Dung lượng (MB)
  • 280 GB
   - Băng thông (GB)
  • 25
   - Tên miền
  • 50
   - Tên miền con
  • 50
   - Tên miền ánh xạ
  • 150
   - Tài khoản Email
  • 40
   - Database
  • Windows Server 2008 R2
   - Hệ điều hành
 • 7. BKBL04

  1,000,000/mo
  Đăng ký
  • 30.000 MB
   - Dung lượng (MB)
  • 400 GB
   - Băng thông (GB)
  • 30
   - Tên miền
  • 60
   - Tên miền con
  • 60
   - Tên miền ánh xạ
  • 200
   - Tài khoản Email
  • 50
   - Database
  • Linux
   - Hệ điều hành
 • 8. BKBW04

  1,000,000/mo
  Đăng ký
  • 30.000 MB
   - Dung lượng (MB)
  • 400 GB
   - Băng thông (GB)
  • 30
   - Tên miền
  • 60
   - Tên miền con
  • 60
   - Tên miền ánh xạ
  • 200
   - Tài khoản Email
  • 50
   - Database
  • Windows Server 2008 R2
   - Hệ điều hành
 • BKBW01P11

  330,000/mo
  Đăng ký
  • 5.000 MB
   - Dung lượng (MB)
  • 120 GB
   - Băng thông (GB)
  • 30
   - Tên miền
  • KGH
   - Tên miền con
  • KGH
   - Tên miền ánh xạ
  • KGH
   - Tài khoản Email
  • 30
   - Database
  • Windows Server 2003
   - Hệ điều hành
 • BKBW01P12

  330,000/mo
  Đăng ký
  • 5.000 MB Disk space
  • 120 GB Bandwidth
  • 15 Domains
  • 40 Parked Domains
  • 20 FTP Accounts
  • 120 Email Accouts
  • 20 MySQL Accounts
 • BKBW02P11

  620,000/mo
  Đăng ký
  • 10.000 MB
   - Dung lượng (MB)
  • 200 GB
   - Băng thông (GB)
  • 40
   - Tên miền
  • KGH
   - Tên miền con
  • KGH
   - Tên miền ánh xạ
  • KGH
   - Tài khoản Email
  • 40
   - Database
  • Windows Server 2008R2
   - Hệ điều hành
 • BKBW02P12

  620,000/mo
  Đăng ký
  • 10.000 MB Disk space
  • 200 GB Bandwidth
  • 20 Domains
  • 45 Parked Domains
  • 30 FTP Accounts
  • 130 Email Accouts
  • 30 MySQL Accounts
 • BKBW04P12

  1,000,000/mo
  Đăng ký
  • 30.000 MB
   - Dung lượng (MB)
  • 400 GB
   - Băng thông (GB)
  • 60
   - Tên miền
  • 60
   - Tên miền con
  • 60
   - Tên miền ánh xạ
  • 200
   - Tài khoản Email
  • 50
   - Database
  • Windows Server 2008 R2
   - Hệ điều hành