Cloud Server

 • VPS01

  585,000/3 mo
  Đăng ký
  • CPU CORES 1 Core
   RAM 1G
   HDD 20 GB
   Băng thông Unlimited
 • VPS02

  870,000/3 mo
  Đăng ký
  • CPU CORES 2 Core
   RAM 2G
   HDD 30 GB
   Băng thông Unlimited

 • VPS03

  420,000/mo
  Đăng ký
  • 3 Core CPU CORES
  • 3G RAM
  • 40 GB HDD
  • Unlimited Băng thông
 • VPS04

  590,000/mo
  Đăng ký
  • CPU CORES 4 Core
   RAM 4G
   HDD 50GB
   Băng thông Unlimited

 • VPS05

  890,000/mo
  Đăng ký
  • CPU CORES 4 Core
   RAM 6G
   HDD 70GB
   Băng thông Unlimited

 • VPS06

  1,050,000/mo
  Đăng ký
  • Thông số VPS06
   CPU CORES 5 Core
   RAM 8G
   HDD 80GB
   Băng thông Unlimited

 • VPS07

  1,400,000/mo
  Đăng ký
  • CPU CORES 7 Core
   RAM 12G
   HDD 900G
   Băng thông Unlimited


 • VPS08

  2,500,000/mo
  Đăng ký
  • CPU CORES 8 Core
   RAM 16G
   HDD 100G
   Băng thông Unlimited

 • VPS SE0 01

  600,000/mo
  Đăng ký
  • CPU CORES 3 Core
   RAM 3G
   HDD 50 GB
   Lưu Lượng Unlimited
   địa chỉ IP 10

 • VPS SEO 02

  800,000/mo
  Đăng ký
  • CPU CORES 5 Core
   RAM 5G
   HDD 70 GB
   Lưu Lượng Unlimited
   địa chỉ IP 10